Rond te Toren

RonddeToren

Loon op Zand

1967 - 2024

Wie kunnen in Rond de Toren adverteren?

Adverteerders uit het kerkdorp Loon op Zand zijn in principe altijd welkom.
Ook ondernemers uit de directe omgeving van Loon op Zand kunnen adverteren, waarbij adverteerders uit de gemeente Loon op Zand voorrang hebben.
Over de categorie 'directe omgeving' beslist de Werkgroep Advertenties.
Nieuwe adverteerders dienen een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel te overleggen waaruit blijkt waar zij gevestigd zijn.

De Werkgroep Advertenties informeert de nieuwe adverteerder binnen een week omtrent de besluitvorming, hetzij:

  • acceptatie van de advertentie
  • een gemotiveerde weigering van de advertentie.

 

Wanneer?

Iedere adverteerder krijgt per kalenderjaar een overzicht van de data waarop Rond de Toren verschijnt en van de data waarop de nieuwe advertentie uiterlijk moet worden ingeleverd. Een gewijzigde advertentie moet worden ingeleverd uiterlijk op de maandag voorafgaande aan de redactievergadering. Indien u de gewijzigde advertentie te laat inlevert, kan deze niet worden geplaatst. Bij vaste adverteerders zullen wij dan nog één keer de oude advertentie plaatsen.

 

Waar?

Uw advertentiemateriaal kunt u opsturen naar ons centrale mailadres info@ronddetoren.nl met zoveel mogelijk relevante gegevens, zoals het gewenste formaat en uw eventuele wens hoe de advertentie er uit moet gaan zien. Voor informatie kunt u contact opnemen met Guido van Gorp, Andromeda 25, Loon op Zand, tel: 0416-362295.

 

Hoe?

Bij het aanleveren van de advertentie dient u een heldere omschrijving te geven van hoe en hoe vaak (welke periode) u de advertentie geplaatst wil zien. Vermeld ook het juiste formaat. (Zie onder Formaten). Tekst en foto en/of afbeelding dienen apart aangeleverd te worden. De afbeelding/foto mag geen fotokopie zijn. Advertenties die u zelf opmaakt/laat opmaken dienen in een formaat te worden aangeboden waarmee ons opmaakprogramma (Indesign) geen problemen heeft, zoals Word, PDF, JPEG of TIFF. Wij ontvangen graag de tekst en de afbeeldingen (foto's) afzonderlijk.

Het is gebleken dat foto’s die in een Word-bestand zijn opgenomen, kwalitatief sterk achteruit gaan. Daarom geen foto's opnemen in een Word-bestand, maar los aanleveren a.u.b. Wij verzoeken u om zoveel mogelijk origineel materiaal te gebruiken.

 

Kosten?

Onze prijslijst kent een hoog en een laag tarief. Om in aanmerking te komen voor het lage tarief zijn er de volgende mogelijkheden:
- adverteren in 10 of meer opeenvolgende edities.
- adverteren in 10 of meer opeenvolgende even edities.
- adverteren in 10 of meer opeenvolgende oneven edities.
Wijzigen van de advertentie-inhoud is mogelijk, mits tijdig aangeleverd.
Extra advertenties en een tijdelijk gewijzigd formaat vallen onder het hoge tarief, waarbij de eerder afgesproken advertenties geplaatst blijven.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Guido van Gorp, tel: 0416-362295.

Minstens vier maal per jaar ontvangt u een factuur. Wij behouden ons het recht voor om advertenties niet te plaatsen als u betalingsachterstand hebt. Dit ontslaat de adverteerder niet van zijn betalingsplicht.

Voor de tarieven verwijzen wij u naar de pagina  Tarieven .

 

Opzegging?

De adverteerder kan de advertentie alleen opzeggen via het centrale mailadres info@ronddetoren.nl. Nadrukkelijk maken wij u erop attent dat de opzegtermijn één maand is, d.w.z. dat u ten minste één maand voor de datum waarop de desbetreffende editie van Rond de Toren zou verschijnen, dient op te zeggen. Doet u dit niet, dan zijn wij genoodzaakt de advertentie toch in rekening te brengen.