Rond te Toren

RonddeToren

Loon op Zand

1967 - 2024

Op 14 december 2012 heeft Stichting Rond de Toren haar ANBI-status verkregen van de Belastingdienst. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Donaties aan een ANBI-instelling, hetzij door een geldelijke bijdrage hetzij door vrijwilligerswerk, kan de betrokkene een belastingvoordeel opleveren. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen op de website van de Belastingdienst.

Aan een ANBI-status zijn bepaalde verplichtingen verbonden die per wetgeving zijn bepaald. Daaronder vallen, onder andere, het publiceren van een actueel beleidsplan, beloningsbeleid voor bestuurders en voor eerst vanaf 1 januari 2014 de jaarrekening 2012 en een staat van activiteiten op de eigen website. Hierdoor wordt het reilen en zeilen van een vereniging of stichting openbaar en transparant.

Onze stichting heeft in het verleden een moeizame financiële ontwikkeling gekend, waarbij opgebouwde reserves zijn geslonken. Vanaf 2012 is het tij gekeerd en kunnen we de reserves weer wat aanvullen. Die reserves zijn nodig voor een stabiele basis en continuïteit van onze activiteiten (in ons beleidsplan, elders op onze website, leest u daar meer over). Het zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren dat een of meer redactieleden onverhoopt uitvallen. Willen wij 'Rond de Toren' alsnog kunnen uitbrengen, dan zijn we genoodzaakt daartoe betaalde arbeidskracht te contracteren voor onbepaalde tijd, totdat we nieuwe vrijwilligers hebben kunnen aantrekken en zo nodig opleiden. De financiële gevolgen zijn dan snel merkbaar in onze reserves.

 

Beleidsplan Rond de Toren

Structuur

Conform de statuten van Stichting Rond de Toren heeft de stichting een bestuur en een redactie. Redactieleden nemen geen plaats in het bestuur. Bestuursleden zijn vrij om een redactievergadering bij te wonen en te adviseren.
Bovendien mag hier gesteld worden dat de Stichting Rond de Toren geheel bestuurd en gedragen wordt door vrijwilligers, die veel vrije tijd besteden aan hun taken. Dit houdt in dat sturing en samenwerking enkel stand houdt op basis van wederzijds respect en elkanders goede wil.


Doelstelling

De Stichting Rond de Toren stelt zich als doel:

Het samenstellen, opmaken, produceren en verspreiden van een periodiek met lokaal nieuws en wetenswaardigheden en een open karakter, dat minstens twintig keer per jaar gratis huis aan huis verspreid wordt ten behoeve van alle inwoners van ons kerkdorp Loon op Zand ter bevordering van het gemeenschapsleven en de gemeenschapsgeest. De stichting beoogt met haar activiteiten geen winst te maken, maar heeft wel behoefte aan financiële borging voor haar continuïteit.


Missie

De Stichting Rond de Toren wil de inwoners van het kerkdorp Loon op Zand voorzien van lokaal nieuws door middel van een gratis periodiek dat minstens 20 keer per jaar huis aan huis wordt bezorgd en wil daarmee de gemeenschapsgeest van dit publiek bevorderen. De stichting wil dit bereiken door de inzet van onbezoldigde integere lokale deskundige krachten die goed in het kerkdorp zijn ingeburgerd, technische hulpmiddelen, educatie, communicatie en bestuur. De stichting hanteert hierbij waarden en normen zoals integriteit, respect, oprechtheid, samenwerking en openheid.


Werving bestuurs- en/of redactieleden

Bij de realisering van dit periodiek wordt, voor zover mogelijk, gestreefd naar vrijwillige onbezoldigde medewerking van inwoners uit Loon op Zand. Teneinde de integriteit van de vrijwilliger te toetsen zal hem/haar gevraagd worden een zogenaamde ‘Verklaring omtrent gedrag’ (VOG) te overleggen, dat verkrijgbaar is bij de gemeente. De kosten voor deze verklaring worden vergoed door de Stichting Rond de Toren.


Taakverdeling

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De voorzitter verzorgt representatieve taken, leidt de vergaderingen, werft vrijwilligers en geeft advies aan de redactie. De secretaris is verantwoordelijk voor de notulen van de vergaderingen, werft vrijwilligers, geeft uitvoering aan representatieve taken en vervult divers secretariaatswerk. De penningmeester beheert de financiële middelen, verzorgt de administratie, factureert de advertentiepenningen, organiseert de jaarlijkse zakjesactie en zorgt, in overleg met de accountant, voor de jaarrekening. Verder zijn taken belegd voor het plaatsen van advertenties en de verspreiding van Rond de Toren.


De redactie bestaat uit een hoofdredacteur, schrijvers en redactieleden. De hoofdredacteur bepaalt de uiteindelijke indeling van het periodiek 'Rond de Toren', verzorgt pagina-opmaak, werft vrijwilligers en informeert het bestuur over ontwikkelingen binnen de redactie. Ook kan de hoofdredacteur betaalde arbeidskracht inhuren, indien onverhoopt een tekort optreedt aan redactieleden, waardoor de productie van het periodiek in het gedrang komt. De schrijvers produceren voornamelijk redactionele artikelen en corrigeren tekst. Enkele redactieleden verzorgen de opmaak van kopij, vervaardigen advertenties, corrigeren tekst en onderhouden de website.


Naast het bestuur (5 personen) en de redactie (7 personen) zijn nog een groot aantal vrijwilligers (± 75) actief die zorg dragen voor de verspreiding van 'Rond de Toren'.


Huisvesting

Sinds 2013 vergadert bestuur en redactie in de accommodatie van Jongerencentrum 'De Kuip' aan de Klokkenlaan 42 te Loon op Zand. Tegen een passende huur wordt regelmatig gebruik gemaakt van een diversiteit aan faciliteiten die toereikend zijn voor alle activiteiten ten behoeve van Rond de Toren.


Vergaderingen

Twee maal per jaar is er een algemene vergadering, waarbij alle leden van het bestuur aanwezig zijn. Het Bestuur kan een of meerdere redactieleden verzoeken deze vergadering bij te wonen.
De redactie vergadert voor elk te produceren editie, dit betekent 20 keer per jaar.


Financiële stabiliteit

De Stichting Rond de Toren streeft naar financiële stabiliteit. Hoewel ‘winst maken’ niet haar doel is, is het noodzakelijk om reserves op te bouwen. Dat de productie van Rond de Toren uitsluitend door vrijwilligers gedragen wordt, is een nu eenmaal een erg smalle basis. Om de continuïteit van onze productie te kunnen waarborgen, wil de stichting middelen achter de hand hebben om bij calamiteiten betaalbare deskundigheid te kunnen inhuren. Dat dit een kostbare oplossing is moge duidelijk zijn. Derhalve is vastgesteld een maximale reserve op te bouwen tot € 75.000,-.

Indien het vermogen uitstijgt boven deze norm, zal het bestuur van Rond de Toren besluiten om jaarlijks het overschot te doneren aan een instelling met soortgelijk doel.


De middelen die de Stichting Rond de Toren ontvangt, verkrijgt zij uit:

  • Advertentie-inkomsten;
  • Giften;
  • Rentebaten.

Het beheer van het vermogen is de verantwoordelijkheid van de penningmeester, die jaarlijks gecontroleerd wordt door een kascommissielid. De penningmeester heeft geen beleidsbepalende taken. Een externe accountant stelt de jaarrekening op. De middelen worden gestald bij een lokale bank op een spaarrekening ter verkrijging van rentebaten. Met deze middelen is het niet toegestaan om risicovolle posities in te nemen, door bijvoorbeeld te beleggen in effecten of anderszins.


In de statuten van de Stichting Rond de Toren is opgenomen, dat indien de stichting ophoudt te bestaan, de resterende middelen worden overgeheveld naar een lokale ANBI-instelling met een soortgelijk doel.


Drukkerij

Hoewel het bestuur verantwoordelijk is voor het contractenbeheer, trekken bestuur en redactie gezamenlijk op bij het bepalen van een te selecteren drukkerij. Daarbij wordt o.a. gekeken naar lokale drukkerijen, technische ondersteuning, productiekosten, flexibiliteit, kwaliteit, continuïteit, digitale afstemming enz.

Toekomstvisie

In 2012 werd Rond de Toren door interne en externe omstandigheden gedwongen versneld keuzes te maken. Denk daarbij o.a. aan de gewijzigde productietechniek, wijziging van drukkerij, introductie website, nieuw e-mailadres, investeringen in automatisering en verandering van huisvesting.


Vanuit Rond de Toren kijkend naar de toekomst, onderkennen we de volgende onderwerpen die van vitaal belang zijn voor haar continuïteit:

  • Kwetsbaarheid van de redactie;
  • Werving vrijwilligers;
  • Actieplan op basis van een sterkte/zwakte analyse;
  • Financiële stabiliteit.

 

Werkdoelen

Op basis van de hiervoor genoemde pijlers zijn werkdoelen bepaald om de gewenste resultaten te behalen. Zo zal worden geïnvesteerd in opleidingen t.b.v. verbetering omgang en gebruik van programmatuur. In verband met de automatisering zal een
ICT-beleid worden opgesteld. Een commissie zal een planning maken voor de feestelijke activiteiten vanwege het 50-jarig bestaan van de Stichting Rond de Toren. Een duidelijke taakverdeling binnen redactie is van belang voor kennisoverdracht en continuïteit.


Tarievenbeleid

Bepaald is dat de advertentietarieven jaarlijks worden geïndexeerd. Het drukwerk is afgelopen jaar sterk verbeterd en de uitgaven zijn na twee weken digitaal en in kleur bereikbaar op onze website onder de knop ´archief´. De facturering geschiedt per kwartaal.

 

Beloningsbeleid


Beloning

De Stichting Rond de Toren is een vrijwilligersorganisatie met als doel het uitgeven van een gratis periodiek in het kerkdorp Loon op Zand. Conform de statuten van Stichting Rond de Toren genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden.


Vacatievergoeding

Voor het bijwonen van bestuurs- en/of redactievergaderingen wordt jaarlijks per bestuurslid of redactielid een vacatievergoeding toegekend.


Onkostenvergoeding

Bestuurs- en redactieleden kunnen voor hun gemaakte onkosten ten behoeve van hun werkzaamheden voor de Stichting Rond de Toren een declaratie indienen. Het indienen van declaraties dient te geschieden in het jaar van betaling.

 

Privacy

Stichting Rond de Toren verzamelt persoonsgegevens ten behoeve van het uitvoeren van haar redactionele en administratieve werkzaamheden. Hoe wij hiermee omgaan leest u in onze privacyverklaring.

Daarnaast monitoren wij bezoeken aan deze website door middel van Google Analytics. Hiertoe is een bewerkersovereenkomst conform de AVG afgesloten met Google. Er worden geen gegevens met Google gedeelt en alle gegevens die worden verzameld worden anoniem verwerkt. Verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden zoals retargeting via social media of het Google Display Network. Om deze functionaliteit mogelijk te maken plaatst deze functie cookies (klein tekstbestandje). U kunt deze herkennen aan de naam die begint met ga_ of gid_ en met het domein .ronddetoren.nl.