Rond te Toren

RonddeToren

Loon op Zand

1967 - 2021

Uitgaven Rond de Toren komende periode

In dit overzicht zijn de Rond de Toren-edities opgenomen, die in de komende periode zullen uitkomen. Voor een vlotte afhandeling is het nodig de inleverdata van de kopij strikt aan te houden. Data onder voorbehoud. Een enkele wijziging is mogelijk i.v.m. beperkte redactionele beschikbaarheid. Dat geven we tijdig aan.

2021

Uitgave Uiterste inleverdatum kopij Kopij inleveren
Nr. 15 verschijnt vanaf 06 oktober Nr. 15 - 06 okt 28 september vóór 19.00 uur 28 sep vóór 19.00
Nr. 16 verschijnt vanaf 20 oktober Nr. 16 - 20 okt 12 oktober vóór 19.00 uur 12 okt vóór 19.00
Nr. 17 verschijnt vanaf 10 november Nr. 17 - 10 nov 02 november vóór 19.00 uur 02 nov vóór 19.00
Nr. 18 verschijnt vanaf 24 november Nr. 18 - 24 nov 16 november vóór 19.00 uur 16 nov vóór 19.00
Nr. 19 verschijnt vanaf 08 december Nr. 19 - 08 dec 30 november vóór 19.00 uur 30 nov vóór 19.00
Nr. 20 verschijnt vanaf 22 december Nr. 20 - 22 dec 14 december vóór 19.00 uur 14 dec vóór 19.00

Advertenties (behalve sociale "Torentjes") dienen één dag eerder te worden aangeboden.

Kopij en foto's

Aanleveren van kopij en/of foto's bij voorkeur via ons e-mailadres: info@ronddetoren.nl, maar schriftelijk mag ook via het redactieadres. Bij het aanleveren van kopij via e-mail graag geen opgemaakte teksten, maar "platte" tekst, zonder toevoeging van vette koppen, tabs, kolommen, onderstrepingen enz.

Indien u uw kopij wilt illustreren met een foto is dat zeer welkom. Wel vragen wij u om een duidelijke digitale foto te gebruiken met voldoende resolutie en een bestandsgrootte van minimaal 500 Kb. De foto gaarne inzenden als aparte bijlage.


Torentjes (géén bedrijfsmatige advertenties)

Sociale "Torentjes" (bedankt, gevonden, verloren) zijn gratis en kunnen aangeleverd worden zoals hiervoor vermeld. Tekst tijdig aanleveren via ons e-mailadres info@ronddetoren.nl. Maximaal 35 woorden platte tekst.
Kosten € 7,50 te voldoen door overboeking naar bankrekening:
NL80 RABO 0129793442 t.n.v. Stichting Rond de Toren o.v.v. "Torentje en editienummer".


Opiniepagina's

In iedere editie zijn maximaal twee pagina's beschikbaar voor publicaties van politieke partijen en opiniërende bijdragen, die echter aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:

  •     Anoniem aangeleverde artikelen worden niet geplaatst, tenzij de naam van de auteur bij de redactie bekend is. Dat wordt ook zo vermeld.
  •     De redactie beslist welke bijdragen op deze pagina´s worden opgenomen, maar draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Wel is de redactie gerechtigd een bijdrage te weigeren als daarin personen of groepen gekwetst worden of anderszins de openbare orde geweld wordt aangedaan. Dit wordt aan de auteur meegedeeld, zodat hij zijn bijdrage kan aanpassen of intrekken.