Rond te Toren

RonddeToren

Loon op Zand

1967 - 2021

Jaarrekeningen

De onderstaande jaarrekeningen zijn als .pdf bestand te downloaden:

 

Uitgevoerde activiteiten 2020

In 2020 heeft Rond de Toren de volgende activiteiten verricht:

 • Er zijn 20 edities van Rond de Toren geproduceerd en verspreid binnen het werkgebied van het kerkdorp Loon op Zand in een oplage van 3025.
 • Er zijn profielschetsen gemaakt voor functies binnen het bestuur en de redactie.
 • Wervingsacties zijn uitgezet voor de functies van penningmeester en hoofdredacteur. De functie van penningmeester wordt in 2021 overgenomen door mevrouw Riky Groenendaal.
 • Vanwege de coronapandemie werd de vergaderwijze van bestuur en redactie gewijzigd naar een digitale vorm. Om deze reden is eveneens het jaarlijks uitje geannuleerd. Wel werd er voorzien in een alternatiefzonder samenkomst.
 • De stichting is coulant geweest richting haar adverteerders die door de coronamaatregelen hun bedrijfsuitoefening moesten staken, door hen tijdens die perioden hun advertentiekosten kwijt te schelden. Deze handelswijze wordt enorm gewaardeerd door de getroffen ondernemingen.
 • Per 1 maart 2020 zijn Carine van Esch en Petra Holsheimer toegetreden als redactieleden. Per 18 november is Kristel Vermeer actief als redactielid. Om persoonlijke redenen moest Kitty van Merode-Weijters helaas stoppen als redactielid. Hans Schleiffert heeft aangegeven na vier jaar redactielid per 1 januari 2021 te stoppen.

Uitgevoerde activiteiten 2019

In 2019 heeft Rond de Toren de volgende activiteiten verricht:

 • Er zijn 20 edities van Rond de Toren geproduceerd en verspreid binnen het werkgebied van het kerkdorp Loon op Zand in een oplage van 3000.
 • De website van de Stichting Rond de Toren is voorzien van de verplichte informatie uit hoofde van de ANBI-wetgeving.
 • In 2019 is het beheer van de website in eigen hand genomen en is de website geheel vernieuwd.
 • Vanwege het terugtreden van bestuurslid, Wil van den Hout, is Jacques van Dooren toegetreden als bestuurslid.
 • Vanwege het teruglopend resultaat in 2018 is een kosten/batenmodel ontwikkeld zodat per editie inzage is in het resultaat.
 • Vanwege oplopende drukkosten moest worden uitgezien naar een drukkerij met gunstere tarieven.
 • De advertentietarieven zijn verhoogd met 5%.
 • Er is een advertentiebeleid opgesteld door de Werkgroep Advertenties. De voorwaarden voor het adverteren in Rond de Toren zijn herzien.
 • Voor het eerst hebben we deelgenomen aan de Rabo Clubsupport.

Uitgevoerde activiteiten 2018

In 2018 heeft Rond de Toren de volgende activiteiten verricht:

 • Er zijn 20 edities van Rond de Toren geproduceerd en verspreid binnen het werkgebied van het kerkdorp Loon op Zand in een oplage van 3000. Opgemerkt wordt dat het pagina-aantal vaak rond de 90 bereikte.
 • De website van de Stichting Rond de Toren wordt voorzien van de verplichte informatie uit hoofde van de ANBI-wetgeving.
 • Penningmeester Ine Bertens heeft haar taak overgedragen aan Eva Staps.
 • Secretaris Marianne van der Meijs heeft haar taak overgedragen aan Annemiek Goutziers-van Gompel.

Uitgevoerde activiteiten 2017

In 2017 heeft Rond de Toren de volgende activiteiten verricht:

 • Er zijn 20 edities van Rond de Toren geproduceerd en verspreid binnen het werkgebied van het kerkdorp Loon op Zand in een oplage van 2950, waarbij de kaft werd voorzien van ‘50’ in de kleur goud.
 • De website van de Stichting Rond de Toren wordt voorzien van de verplichte informatie uit hoofde van de ANBI-wetgeving.
 • In april is voor het laatst de zakjesactie gehouden, dat een respectabele opbrengst ad € 6.828 opleverde voor de stichting.
 • De Feestcommissie van Rond de Toren heeft haar programma voor het jubileumjaar ten uitvoer gebracht. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd
  1) De Stichting Rond de Toren heeft het Loonse publiek een bank geschonken dat geplaatst is op het Oranjeplein.
  2) In samenwerking met de leerlingen uit klas 7 en 8 van de drie basisscholen is een speciale Jeugdeditie van Rond de Toren uitgebracht.
  3) De Stichting Rond de Toren heeft over de laatste 50 jaar een Jubileumeditie samengesteld van ruim 200 blz. en dat gratis huis-aan-huis verspreid in Loon op Zand.
  4) Op 28 oktober 2017 heeft de Stichting Rond de Toren haar gouden jubileum gevierd in Het Witte Kasteel te Loon op Zand.

 

Uitgevoerde activiteiten 2016

In 2016 heeft Rond de Toren de volgende activiteiten verricht:

 • Er zijn 20 edities van Rond de Toren geproduceerd en verspreid binnen het werkgebied van het kerkdorp Loon op Zand in een oplage van 2925.
 • De website van de Stichting Rond de Toren wordt voorzien van de verplichte informatie uit hoofde van de ANBI-wetgeving.
 • In oktober is geen jaarlijkse zakjesactie gehouden, omdat ervoor gekozen is dit te verschuiven naar het voorjaar 2017.
 • De Feestcommissie en overige vrijwilligers van Rond de Toren zijn druk doende met de voorbereidingen voor het jubileumjaar 2017. Naast een feestdag worden er nog diverse projecten uitgewerkt t.b.v. haar lezerspubliek.

 

Uitgevoerde activiteiten 2015

In 2015 heeft Rond de Toren de volgende activiteiten verricht:

 • Er zijn 20 edities van Rond de Toren geproduceerd en verspreid binnen het werkgebied van het kerkdorp Loon op Zand in een oplage van 2900.
 • De website van de Stichting Rond de Toren wordt voorzien van de verplichte informatie uit hoofde van de ANBI-wetgeving.
 • Het opslagmedium NAS (t.b.v. digitale bestanden voor de productie) is vervangen. Er zijn twee grote beeldschermen aangeschaft t.b.v. editors en een laptop.
 • In oktober is de jaarlijkse zakjesactie gehouden, waarvoor door de gemeente Loon op Zand een vergunning is afgegeven. Voor de herkenbaarheid en bruikbaarheid is voor het eerst gebruik gemaakt van een eigen collectebus.
 • In 2015 is de Feestcommissie gestart met het maken en uitvoeren van plannen voor het 50 jaar bestaan van de Stichting Rond de Toren in 2017.

 

Uitgevoerde activiteiten 2014

In 2014 heeft Rond de Toren de volgende activiteiten verricht:

 • Door het ontvallen van een gewaardeerde vrijwilliger, Jan Clarijs, zijn de taken herverdeeld ten behoeve van de productie van Rond de Toren.
 • Er zijn 20 edities van Rond de Toren geproduceerd en verspreid binnen het werkgebied van het kerkdorp Loon op Zand in een oplage van 2875.
 • De website van de Stichting Rond de Toren wordt voorzien van de verplichte informatie uit hoofde van de ANBI-wetgeving.
 • Er is Sony fototoestel aangeschaft.
 • In oktober is de jaarlijkse zakjesactie gehouden, waarvoor door de gemeente Loon op Zand een vergunning is afgegeven. Voor de herkenbaarheid en bruikbaarheid is voor het eerst gebruik gemaakt van een eigen collectebus.

 

Uitgevoerde activiteiten 2013

In 2013 heeft Rond de Toren de volgende activiteiten verricht:

 • Er zijn 20 edities van Rond de Toren geproduceerd en verspreid binnen het werkgebied van het kerkdorp Loon op Zand in een oplage van 2875.
 • De ANBI-status werd verkregen van de belastingdienst met terugwerkende kracht vanaf 14 december 2012.
 • Voorbereidingen worden getroffen om te voldoen aan de verplichtingen van de ANBI-wetgeving die vanaf 1-7-2013 van kracht is geworden.
 • Voor de in bruikleen gegeven apparatuur van de Stichting Rond de Toren zijn bruikleenovereenkomsten opgesteld en uitgereikt ter ondertekening.
 • De redactie is uitgebreid met een redactielid uit het kerkdorp.
 • In plaats van het volgen van een cursus InDesign is gekozen voor de aanschaf van studieboeken en naslagwerk.

 

Uitgevoerde activiteiten 2012

In 2012 heeft Rond de Toren de volgende activiteiten verricht:

 • Er zijn 20 edities van Rond de Toren geproduceerd en verspreid binnen het werkgebied van het kerkdorp Loon op Zand in een oplage van 2850.
 • In het voorjaar van 2012 heeft Rond de Toren haar website geïntroduceerd, waarop alle digitaal geproduceerde edities worden gepresenteerd. Zo hebben alle inwoners en andere betrokkenen, ook in het buitenland, toch binding met alle gebeurtenissen in Loon op Zand. Zakelijk gezien hebben adverteerders een nieuwe dimensie voor hun reclame-uitingen (in kleur) of naamsbekendheid.
 • Begin 2012 is Rond de Toren overgestapt naar een nieuw e-mailadres, vanwege discontinuïteit van het oude. Dit proces is zonder problemen afgerond.
 • Om niet afhankelijk te zijn van huisvesting bij een van de redactieleden, werd uitgezien naar een andere huisvesting, die uiteindelijk gevonden is bij Jongerencentrum De Kuip te Loon op Zand. De moderne techniek van draadloze verbindingen en opslagmogelijkheden maakt het mogelijk om alle werkzaamheden vanuit diverse locaties uit te voeren.
 • In 2012 werd ons eerste beleidsplan opgesteld.
 • Bij de belastingdienst werd een aanvraag ingediend ter verkrijging van een ANBI-status.
 • Subsidie is aangevraagd en verkregen bij het Stimuleringsfonds van de Rabobank t.b.v. investeringen in automatisering.
 • Geïnvesteerd is in automatiseringshulpmiddelen met subsidie van de Rabobank om te kunnen voldoen aan de benodigde automatiseringsslag in de productie van Rond de Toren.
 • De redactie is uitgebreid met een nieuw lid met als taak om artikelen te schrijven.